Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

8176 b0bb 500

eaurthling:

everyone’s different

Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
5579 4246 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
6000 ad16 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
4770 e673 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 01 2017

ArshiaDhwani
9277 8c0f 500
Sztućce projektu Salvadora Dali
Reposted byMonachomachiaPaiMeitwiggylawbruisedleeshowmetherainbowLabRatOr28marinaluczenko

July 30 2017

ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
5836 b37d
Reposted fromiamstrong iamstrong viainfinitearms infinitearms
ArshiaDhwani
3043 f922
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainfinitearms infinitearms
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani

June 24 2017

ArshiaDhwani
Reposted fromweightless weightless viaiamthepirate iamthepirate
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
ArshiaDhwani
ArshiaDhwani
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
ArshiaDhwani
1936 f5ab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl